Privacy Policy 

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die 'Berts Goedkope Vliegtickets' verzamelt, alsook over de wijze waarop 'Berts Goedkope Vliegtickets' deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. 'Berts Goedkope Vliegtickets' wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. Het bezoeken van de website en het inschrijven op de nieuwsbrief impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van 'Berts Goedkope Vliegtickets'.

Soorten persoonsgegevens

'Berts Goedkope Vliegtickets' kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

'Berts Goedkope Vliegtickets' verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal 'Berts Goedkope Vliegtickets', bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website en van welke browser u gebruik maakt. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat 'Berts Goedkope Vliegtickets' toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

De door 'Berts Goedkope Vliegtickets' verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

'Berts Goedkope Vliegtickets' kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

'Berts Goedkope Vliegtickets' zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van 'Berts Goedkope Vliegtickets' en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, het leveren van diensten aan 'Berts Goedkope Vliegtickets' (bv. onderaanneming) en database management). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, cloud partner, datacenter, hosting partners, externe IT-consultants en dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat 'Berts Goedkope Vliegtickets' in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat 'Berts Goedkope Vliegtickets' uw persoonsgegevens openbaar maakt:

In alle overige gevallen zal 'Berts Goedkope Vliegtickets' uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart 'Berts Goedkope Vliegtickets' uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder 'gebruik persoonsgegevens'.

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met hello@bertsgoedkopevliegtickets.be

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via email.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven” of “unsubscribe”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van 'Berts Goedkope Vliegtickets'.

Beveiliging persoonsgegevens

'Berts Goedkope Vliegtickets' verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

'Berts Goedkope Vliegtickets' zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van 'Berts Goedkope Vliegtickets', de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan 'Berts Goedkope Vliegtickets' in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de 'Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)', of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

'Berts Goedkope Vliegtickets' is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. 'Berts Goedkope Vliegtickets' draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer 'Berts Goedkope Vliegtickets' Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop 'Berts Goedkope Vliegtickets' uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop 'Berts Goedkope Vliegtickets' deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop 'Berts Goedkope Vliegtickets' uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.